Marie Kopřivová

kontakt

-1996 ukončení magisterského studia českého jazyka a historie na FF MU v Brně;
Diplomová práce: Části lidského těla ve frazémech a idiomech.
-2005 ukončení doktorského studia matematické lingvistiky na FF UK v Praze;
Disertační práce: Valence českých adjektiv v Českém národním korpuse

- Zaměření: lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, korpusová lingvistika
- Členství v Jazykovědném sdružení ČR


Studies:
- 1996 Czech language and History at Faculty of Philosophy, Masaryk University Brno,
  diploma thesis "Body parts in Czech idioms"

-2005 PhD studies at Faculty of Philosophy, Charles University Prague,
 thesis "Valency of czech adjectives in Czech National Corpus"

Specialized fields:
-lexicology and lexicography, phraseology and idiomatics, corpus linguistics

Membership:
-Jazykovědné sdružení ČR (The Linguistic Association of the Czech Republic)

Bibliography:

NOVÁKOVÁ:

1) All That Glitters in the Newspapers Is Not Proverb.In: Phraseology and Paremiology. Ďurčo P. (ed.) Akadémia PZ, Bratislava 1998 , s. 250-256

2) Manuál Korpusového manažeru. ÚČNK, Praha 1998 (spolu s J. Kockem)

3) Slang a textový korpus. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15.-16. září 1998, Plzeň, ZČU 1998, s. 14-20

4) The Czech National Corpus. In: Materialy Tretjej mezhdunarodnoi shkoly-seminara, Ivanovo, Rossija, 14-16 sentyabra 1999 g. Ivanovo 2000, P.20-22. /Proceedings of 3-d International School-Seminar "Dictionary in Contemporary World/ (spolu s V. Schmiedtovou)

KOPŘIVOVÁ:

5) The Czech National Corpus. In:Proceedings of the 9th EURALEX International Congress, Heid U., Evert S., Lehmann E., Rohrer Ch. (eds.), Stuttgart 2000, s. 127 - 132. (spolu s J. Kockem a V. Schmiedtovou)

6) Český národní korpus - Úvod a příručka uživatele. FF UK - ÚČNK, Praha 2000 (edice spolu s J. Kockem a K. Kučerou)

7) Využití korpusu při zpracování frazeologie ve výkladovém slovníku. In: Frazeografie slovianska. Balowski M., Chlebda W. (eds.), Universytet Opolski, Opole 2001,ISBN 83 -88796-32-1, s. 335-339

8) Trojúhelníky v korpusu. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, s.14-15.

9) Země slovy korpusu. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, s.19-21

10) Korpusový test. In: Čeština doma a ve světě 1 a 2, ÚČJTK FF UK, Praha 2001, ISSN 1210-9339, s.91-120 (spolu s M. Křenem)

11) Miloslava Sokolová - Gustáv Moško - František Šimon - Vladimír Benko: Morfematický slovník slovenčiny. Náuka, Prešov 1999.530 s. (recenze)In:Slovo a slovesnost č.4, roč.62, Praha 2001, ISSN 0037-7031, s. 311-313

12) Základní informace o projektu Český národní korpus. In: Jazykovědné aktuality č.3, roč. 38, Praha 2001 ISSN 1212-5326, s.106-108 (spolu s J. Kockem)

13) Jistotní modalita při vyjadřování vlastního mínění. In: Jazykovědné aktuality č.3, roč. 38, Praha 2001 ISSN 1212-5326, s. 109-116.

14) Czech Approaching English. In: ACH/ALLC 2001. Conference abstracts. posters and demonstrations. New York: New York University; 2001, s. 146-147 (spolu s R. Blatnou)

15) Valence českých adjektiv s prepozicemi při a kvůli. In: Čeština univerzália a specifika 4, Lidové noviny, Praha 2002, s. 321- 322.
 
16) Český národní korpus. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada jazykovědná D2. Tichý, M.(ed.), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2002 s. 104-113.

17) Frekvenční slovník češtiny. NLN Praha 2004. (členka autorského kolektivu) ISBN 80-7106-676-1

18) К некоторым вопросам, связанным с лемматизацией корпуса чешских текстов. . In: Труды международной конференци „корпусная лингвистика 2004“, Санкт-Петербург, 2004.

19) Valence některých českých adjektiv a velikost korpusu. In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Olomouc. 2004, s. 174 –180.

20) Srovnání užívání některých adjektivních koncovek v psaném a mluveném jazyce (na materiálu Českého národního korpusu), In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy,s. 167 – 171. PF MU. BRNO 2004. ISBN 80-210-3568-4

21) Valence některých českých adjektiv a velikost korpusu II. In.: /Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor./ Olomouc. 2005, s.166 – 170.

22) Malé adjektivní korpusové pozorování. In: Jazyky a jazykověda. Praha, 2005, s. 307-312. ISBN 80-7308-079-6.

23) Vznikají v češtině nové frazémy? In.: Frazeologické štúdie. Bratislava, 2005, str. 157-163.

24) Jak využívat Český národní korpus. NLN. Praha 2005. (členka autorského kolektivu). ISBN 80-7106-736-9.

25) Manuál korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ vyd. 2005. Praha. (spolu s J. Kockem a M. Křenem)

26) Některé prvky v komunikaci psané, mluvené a internetové. In: Komunikace - styl - text. Jaklová A. (ed) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, České Budějovice 2006. ISBN 80-7040-819-7, str. 55 - 59.

27) Construction of Spoken Corpus Based on the Material from the Language Area of Bohemia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Garabík, R. (ed) VEDA. Vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava 2005. ISBN 80-224-0895-6, s.137 -140 (spolu s M. Waclawičovou),

28) Kolokační profil nejčastějších adjektiv v korpusech ČNK. In: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Čermák, F. – Blatná, R. (eds) NLN/ÚČNK. Praha 2006. ISBN 80-7106-861-6, s. 180 – 204.

29) Kolokace některých intenzifikačních adverbií. In: Kolokace. Čermák, F. – Šulc, M. (eds) NLN/ÚČNK. Praha 2006. ISBN 80-7106-863-2. s. 178- 222.

30) Representativeness of Spoken Corpora on the Example of the New Spoken Corpora of the Czech Language In: Proceedings of the international conference „Corpus linguistics – 2006“ St. – Petersburg University Press. St. Petersburg 2006. ISBN 5-288-04181-4, s.174-181 (spolu s M. Waclawičovou)

31) Valence českých adjektiv. NLN, Praha 2006. ISBN 80-7106-862-4

32) Korpusová výprava za primárními adjektivy s genitivní valencí (a jejími konkurenty). In: Štícha, F. (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Academia, Praha 2006. ISBN 80-200-1463-2, str. 167 –177.


2007-02-07 10:23:52