Věra Schmiedtová

kontakt

Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Philosophy, Charles University (Ústav Českého národního korpusu)

Current position: research worker
Degrees: PhDr./M.S. (1988, Russian)
Studies: Czech and Russian languages, 1967-1972 Faculty of Philosophy, Charles University
Research orientation: lexicology, lexicography, corpus linguistics, semantics

Bibliography:

Dictionaries:
1995 Akademický slovník cizích slov / A Great Academic Dictionary of
     Loan Words / v kolektivu autorů vedených V. Petráčkovou a J.
     Krausem, Akademie věd České republiky, Ústav pro jazyk český,
     Academia Praha 1995, ISBN 80-200-0497-11998 Nová slova v češtině - Slovník neologismů /New words in Czech
     language - A Dictionary of Neologisms/, Academia Praha 1998,
     ISBN 80-200-0640-0

2004 Frekvenční slovník češtiny, Nakladatelství Lidové noviny Praha
     2004, ISBN 80-7106-676-1

Handbook:

2005 Jak využívat Český národní korpus, Nakladatelství Lidové noviny
     Praha 2005, ISBN 80-7106-736-9

Articles:
1/ 1993 Adaptace některých typů nově přejatých slov v současné
    češtině/The Adaptation of same types of new loan words in the
    contemporery Czech language/, in Česká slavistika 1993 - České
    přednáky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů, Bratislava,
    str.1993, str.323-329, ISBN 80-85494-06-X

2/ 1993 Postavení spisovného českého jazyka v současném kulturním
    klimatu /Czech literary language and its position in
    contemporary culture/ In Spisovná četina a jazyková kultura
    1993. Sborník z olomoucké konference,23.-27.8.1993, ed. J.
    Jančáková, M. Komárek,O.Uličný, FFUK Praha, ISBN 80-85899-02-7

3/ 1995 Co ve slovníku nenajdete /What you cannot look up in a
    dictionary/In Spisovnost a nespisovnost dnes, Sborník prací
    Pedagogické fakulty MU v Brně, sv. 133, řada jazyková a literární,
    č. 27 Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost
    a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci,
    Šlapanice u Brna 17.-19. 1. 1995). ed. R. Šrámek, Brno 1996, str.
    121-124, ISBN 80-210-1304-4

4/ 1996 Lexikalische Germanismen und ihre stilistische Verwendung im
    heutigen Tschechisch,/Lexical Germanisms and their stylistic use
    in contemporary Czech/Schmiedtová V., Schmiedtová B., In Lexical
    Structures and Language use, Proceedings of the International
    Conference on Lexicology and Lexical Semantics,Münster 1994,
    Niemeyer,Tübingen 1996, p.129-138, ISBN 3-484-75010-3

5/ 1999 O co vlastně jde ve sporu o obecnou češtinu /What is an
    issue in a discusion about Common Czech/, Jazykovědné aktuality,
    roč. XXXVI - 1999, č.3 a 4, str. 43-47, ISSN 1212-5326

6/ 2000 Czech National Corpus,Schmiedtová,V.,Nováková, M., Materialy
    Tretjej mezhdunarodnoi shkoly-seminara, Ivanovo, Rossija, 14-16
    sentyabra 1999 g. Ivanovo,2000 P.20-22. /Proceedings of 3-d
    International School-Seminar "Dictionary in Contemporary World"

7/ 2000 Czech National Corpus, Kocek,J.Kopřivová,M.Schmiedtová,
    V.,Proceedings The Ninth EURALEX International Congres, 8-12.
    August 2000, Universität Stuttgart, P.127

8/ 2002 The Color Spectrum in Language: The case of Czech based
    on the Czech National Corpus, Tenth International Symposium on
    Lexicography,Copenhagen May 4-6.2000, Niemayer 2002Lexicographica
    Series Maior 109,Symposium on Lexicography X,P. 285-292
    ISBN 3-484-39109-X

9/ 2002 Studie z korpusové lingvistiky, překlad některých článků,
    Universita Karlova v Praze nakladatelství Karolinum, 2000
    ISBN 80-7184-893-X (překlad)

10/ 2001 Obuv, boty, střevíce. In:Čeština doma a ve světě, 1 a
    2/2001,str.9-11 ISSN 1210-9339

11/ 2001 Korpus a pravopis. In:Čeština doma a ve světě, 1 a 2/2001,
    str.11-12 ISSN 1210-9339

12/ 2001 Český národní korpus a lexikální archív Ústavu pro jazyk
    český v Praze.In:Čeština doma a ve světě, 1 a 2/2001, str. 75-78
    ISSN 1210-9339

13/ 2001 - 2002 Umějí děti česky? Český jazyk a literatura
    r.2001-2002,číslo 9-10. str.237, ISSN 0009-0786

14/ 2002 Recenze - Neil Bermel: Register Variation and Language
    Standards in Czech,Slovo a slovesnost, 2002, ?.2, str.0138-144,
    ISSN 0037-7031

15/ 2003 The Czech National Corpus: Its Structure and Use, spolu s
    Františkem Čermákem, PALC 2001: Practical Applications in
    Langusge Corpora,Lodž, Polsko, ed. Barbara Lewandowska-
    Tomaszczyk, PETER LANG Europaeischer Verlag der Wissenschaften,
    ISSN 3-631-50987-1

16/ 2003 The Czech National Corpus Project and Lexicography, In
    Asialex '03 Tokyo Proceedings. Dictionaries and Language
    Learning:How Can Dictionaries Help Human & Machine Learning?,
    eds. M. Murata, S. Yamada, Y. Tono, The Asian Association for
    Lexicography, 74-80. ISBN 4-9901771-0-X.

17/ 2004 Čermák, F., Schmiedtová, V.:Český národní korpus - základní
    charakteristika a širší souvislosti, Národní knihovna, ročník
    15/3, s. 152-168, ISSN 0862-7487

18/ 2004 Theory of Language Culture and Current Language Situation in
    the Czech Republic, Obdobja 22, Univerza v Lubljani, Slovenia
    ISBN 961-237-106-7

19/ 2006 Hajičová, E. – Schmiedtová, V.: Standardní čeština a
    korpus.[Literery Czech and the Corpus] Slovo a slovesnost, 67,
    2006, ISSN 0037-7031, s. 262-266.

20/ 2006 Schmiedtová, V. – Schmiedtová, B.: Určení jazykové
    základovosti barev v Českém národním korpusu.[Determination of
    focus colour status in colours within the Czech National Corpus.]
    In: Čermák, F. – Blatná, R. (eds.): Korpusová lingvistika: Stav a
    modelové přístupy.[Corpus Linguistics: state of the Art and Model
    Approches] NLN, Praha 2006, ISBN 80-7106-861-6, s.285-313.

21/ 2006 Schmiedtová, V.: Volná a vázaná spojitelnost/kolokace názvů
    barev a jejich odstínů v češtině: analýza na základě ČNK.[Free b
    and bound combinatility/collocations of colour terms and colour
    hues in Czech: analysis based on the CNC.]In:Čermák, F.–Šulc, M.
    (eds.): Kolokace.[Collocations] NLN, Praha 2006,
    ISBN 80-7106-863-2, s.311-361.

22/ 2006 Schmiedtová, V.: Laj mě, lhu-li. Knižní a mluvené prvky v
    Babičce B. Němcové.Frekvenční rozbor a srovnání se
    SYN2000 (Literary and spoken elements in the novel Babička by B.
    Němcová. The frequency analysis and comparison with the corpus
    SYN200) In. Piorecký, K. (ed.): III. kongres světové
    literárněvědné bohemistiky, Praha 2005. Ústav pro českou
    literaturu AV ČR 2006. ISBN 80-85778-53-X, s.139-165.

23/ 2006 SLS 2006-The First Conference of The Slavic Linguistics
    Society - What did the totalitarian language in the former
    socialistic Czechoslovakia look like? abstrakt na stránce
    http://www.indiana.edu/~sls2006/page2/page2.html
    celý článek ucnk.ff.cuni.cz/Download/vera schmiedtova

24/ 2006 Corpora and Dictionaries. In: Insight into the Slovak and
    Czech Corpus Linguistics, ed. Šimková, M., Veda - Publishing of
    the Slovak Academy of Science and Ĺudovít Štúr Institute of
    Linguistics of the SAS ISBN 80-224-0880-8 p.7-16

25/ 2007 Slovník Karla Čapka: ed. Čermák, F., Nakladatelství Lidové
    noviny ISBN 978-80-7106-915-7

26/ 2007 Totalitní jazyk v bývalém Československu (1948-1989),
    koncept slova práce, sborník z konference, Totalitarismus 3, ed.
    Budil I., Zíková, T.,Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
    filozofická, ISBN 978-80-87025-15-4, s. 110-117
 
27/ 2008 Obecná čeština v korpusu ORAL2006 In: Čestina v mluveném
    korpusu - sborník z konference, ed. Kopřivová, M., Waclawičová,
    M., Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 978-80-7106-982-9,
    s.199-221

28/ 2008 Hodnotící prostředky v totalitním jazyce v období
    1948-1989,sborník z konference Totalitarismus 4, ed. Budil, Ivo;
    Zíková, Tereza FF ZU Plzeň, nakl. Dryada, ISBN 978-80-87025-20-8,
    s. 186-196

29/ 2009 Proceedings from Corpus Linguistics Conference Series
    (The Czech National Corpus. Looking Back, Looking Forward).
    Liverpool: University of Liverpool, 9 s., ISSN: 1747-9398

30/ 2009 Slovník Bohumila Hrabala, ed. Čermák, F.,Cvrček, V.,
    Nakladatelství Lidové noviny ISBN 978-80-7106-488-6

31/ 2010 Čeština, jak ji neznáte, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN
    978-80-7106-990-4

32/ 2010 Slovník komunistické totality, ed. Čermák, F., Cvrček, V.,
    Schmiedtová, V., Nakladatelství Lidové noviny, ISBN
    978-80-7422-060-9
   
33/ 2011 Nadávky a kletby v dílech Karla Čapka, Bohumila Hrabala
    a v korpusu ORAL2008 In:sborník Korpusová lingvistika
    Praha 2011, Výzkum a výstavba korpusů, ed. Čermák, František
    Nakladatelství Lidové noviny ISBN 978-80-7422-115-6,s.287-303

34/ 2011 Die Sprache der Propaganda in der Tschechoslowakei
    1948-1989 In Brücken, Germanistisches Jahrbuch Tschechien-
    Slowakei 2011 Nakladatelství Lidové noviny
    ISBN 1803-456X,s. 93-115

35/ 2013 Malý slovník reálií komunistické totality, Nakladatelství
    Lidové noviny, Praha 2013, ISBN: 978-80-7422-192-7

36/ 2014 Srovnání kolokací totalitního jazyka v bývalém
    Československu s jazykem současným, Časopis pro moderní
    filologii, č. 96, ISSN 0008-7386, s. 165-180

37/ 2014 A Small Dictionary of Life under Communist Totalitarian Rule
   (Czechoslovakia 1948-1989, In Proceedings of the XVI EURALEX
   International Congress: Bolzano/Bozen, Italy, p.1203 - 1211

38/ 2015 Malý slovník reálií komunistické totality (Českoslovenko
    1948 - 1989)In Jazyk v politických, ideologických a
    interkultúrnych vzťahoch,Veda, vydavatelstvo Slovenskej
    akademie vied, s.61-70

39/ 2015 Český jazyk v období totality 1948 - 1989 In Člověk a jeho
    svět - Inšpirácie profesora Jána Horeckého, Veda, vydavatelstvo
    Slovenskej akadémie vied, s.621 - 6302016-11-28 10:22:17