Karel Kučera (*1947)

kontakt

Current position: professor
Degrees: PhDr./M.S. (1971, Czech language, Charles University)
CSc./PhD. (1976, Czech language, Charles University)
Research orientation: history of Czech and its varieties spoken
in other countries
Teaching record: Courses in history of Czech and the language of
Czech ethnic communities abroad. Experience in teaching
Czech to international students in the Czech Republic
  and abroad (USA).

Bibliography:

SCHOLARLY WORKS:

Books:

Český jazyk v USA ("The Czech Language in the U.S.A.", Charles University Press, Prague 1990)

Jazyk českých spisů J. A. Komenského ("The Language of
J. A. Comenius's Czech Works", Charles University Press, Prague 1980)

Malý staročeský slovník ("A Small Dictionary of Old Czech", published in cooperation with J. Bělič and A. Kamiš; Státní pedagogické nakladatelství,Praha 1979)

Cizí slova ("Loan Words in Czech", Mladá fronta, Prague 1978)


Selected recent publications:

The Development of Entropy and Redundancy in Czech from the 13th through the 20th Centuries. In: Altmann, G., Köhler, R., Uhlířová, L., Winner, G. (eds.), Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents and Constructs. Quantitative Linguistics, vol. 60, Wissenschaftliche Verlag Trier, 2001, s. 153-162.

Emigracija v XIX i XX vekach i differenciacija jazyka. In: Ešič M. B., Kořenský J., Něščimenko, G. P., Nikolskij L. B., Tarasov E. F., Stěmkovskaja J. E. (eds.), Jazyk kak sredstvo translacii kultury. Moskva, Nauka 2000, s. 237-247

Český národní korpus - úvod a příručka uživatele (edice spolu s J. Kockem a M. Kopřivovou). FF UK - ÚČNK, Praha 2000.

Automatická analýza korpusů (překlad stati J. M. Sinclaira). In: Studie z korpusové lingvistiky, Praha, Karolinum 2000, s. 307-324

Kombinovat slovník a tezaurus je možné (překlad stati N. Calzolariové). In: Studie z korpusové lingvistiky, Praha, Karolinum 2000, s. 325-341

Z Firthovských principů: komputační nástroje pro studium kolokace (překlad stati J. Cleara). In: Studie z korpusové lingvistiky, Praha, Karolinum 2000, s. 495-513

Dodatek ke kvantitativním charakteristikám vývoje českého pravopisu od 13. do 20. století. Slovo a slovesnost 60, 1999, s. 301-303

The General Principles of the Diachronic Part of the Czech National
Corpus. Text, Speech and Dialogue. V. Matoušek - P. Mautner -
J. Ocelíková - P. Sojka (eds.), Springer Berlin, New York etc. 1999,
s. 62-65

Vývoj účinnosti a složitosti českého pravopisu od konce 13. do konce
20. století. Slovo a slovesnost 59,1998, s. 178-199

Diachronní složka Českého národního korpusu: obecné zásady, kontext
a současný stav. Listy filologické 121 (1998), 3-4, s. 303-313

Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu (Výsledky a některé souvislosti jedné orientační sondy na pozadí budování Českého národního korpusu). Slovo a slovesnost 58,1997, s. 117-124 (společně s F. Čermákem a J. Králíkem)

Americká čeština: Pohled na jeden případ štěpení jazykového vývoje. In: Jazyk a jeho užívání, FF UK Praha 1996

Několik kvantitativních charakteristik slovní zásoby Labyrintu světa
a ráje srdce. NŘ 3, 77 (1994), s. 153-159

Nejčastější slova v českých spisech J. A. Komenského. LF, folia
philologica, supplementum II, 1992, s. 81-87

Nové pohledy na jazyk jako nástroj a cíl Jana Amose Komenského. ("Language as J. A. Comenius's Instrument and Goal"; in: Studia Comeniana et historica 22 (1992), no. 46, 47, p. 81-95; published in cooperation with J. Daňhelka and K. Hádek.)

Postavenie slovenského jazyka v Spojených štátoch. ("The Place of Slovak in the United States", Slovenská reč 55, 1990, 1, p. 20-25)

Současné postavení českého jazyka v USA. ("The place of Czech in the USA",Naše řeč 73 (1990), 2, p. 57-63

Mluvnické názory J.A. Komenského. ("J.A. Comenius's Views on Grammar"; in: Práce z dějin slavistiky 10, Praha, Univerzita Karlova 1985, p. 133-141)


2012-08-28 11:57:20