Abstrakty

TitulAutořiPrezentace
Databáze obecné češtiny pro forenzní účely
 • Radek Skarnitzl
 • Jitka Vaňková
Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant
 • Klára Osolsobě
 • Hana Žižková
PPTX
Osobní a reflexivní posesiva v češtině ve srovnání s ruštinou
 • Anna Nedoluzhko
Funkce pravé dislokace v mluvené češtině
 • Magdalena Zíková
 • Jan Křivan
 • Eva Lehečková
PDF
Valence českých a lužickosrbských ekvivalentů německého ‚(sich) an etw. gewöhnen‘ v korpusech ČNK DIAKORP, HOTKO a DOTKO
 • Katja Brankačkec
 • František Martínek
PDF
Vyjádření propozice pomocí verbálních substantiv v korpusech psané a mluvené češtiny
 • Veronika Kolářová
 • Jan Kolář
 • Marie Mikulová
PDF
Multidimenzionální analýza češtiny. Pilotní studie
 • Adrian Zasina
 • Anna Řehořková
 • David Lukeš
 • Petra Poukarová
 • Václav Cvrček
 • Zuzana Komrsková
PDF
Tak jako členicí partikule v mluvených korpusech češtiny
 • Lucie Jílková
PPT
Mluvený žákovský korpus začátečníků pro češtinu jako cizí jazyk
 • Barbora Kočařová
Vliv negace na délku jednotek různých jazykových rovin v mluvené češtině
 • Radek Čech
 • Miroslav Kubát
 • Ján Mačutek
PDF
Ukazovací zájmena v češtině a v polštině - srovnávací analýza
 • Nicole Richter
 • Dagna Zinkhahn-Rhobodes
Specializovaný korpus BANÁT a jeho využití
 • Karolína Vyskočilová
 • Zuzana Komrsková
 • Klára Dvořáková
PDF
Eventualita a gestikulace – multimodální konstrukce [V+gesto] v angličtině
 • Jakub Jehlička
Modely zašuměných kanálů, které překonává mluvený jazyk
 • Jiří Milička
 • Karolína Vyskočilová
Korpus pro automatické rozpoznání českých slov v anglickém mluveném projevu
 • Ondřej Cífka
 • Ondřej Bojar
PDF
Modální částice v korespondenci Karla Havlíčka
 • František Martínek
 • Martina Rybová
PDF
Užívání pasivního participia v mluvené češtině: srovnání institucionální komunikace a běžného dorozumívání
 • Kamila Mrázková
Výstavba mluvených dialogů a jejich výzkum (od pauz a „malých slov“ k výpovědím, replikám, sekvencím, promluvám)
 • Jana Hoffmannová