OBSAH:

PŘEDMLUVA

ANA ADAMOVIČOVÁ: Pohled (na) pana profesora („Panu učiteli s láskou“)

I. FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKA ČEŠTINY A JINÝCH JAZYKŮ

A. M. MELEROVIČ, V. M. MOKIJENKO: Структура фразеологического значения в семантической системе языка

PATRICK HANKS: Similes and Sets: the English Preposition ‘like’

PETER ĎURČO: Paremiologické minimum slovenčiny. Výsledky a porovnania

OLEG FEDOSOV: Verbální asociace, frazeologie a korpus

JANA SKLADANÁ: Aktualizácie frazeologických internacionalizmov v slovenčine

MILENA HNÁTKOVÁ: Identifikace přísloví v korpusu

LUDMILA STĚPANOVA: Frazeologie korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic

II. SYNTAGMATIKA A PARADIGMATIKA ČESKÉHO (A JINÉHO) SLOVA

PETR KARLÍK: Slovník a jednotky jazyka v něm

GALINA NĚŠČIMENKO: Tendence verbální úspornosti a její vliv na jazykovou dynamiku

JOSEF ŠIMANDL: Kolísání infinitivu v korpusech a na internetu – pilotáž a sondy

MICHAL ŠULC: Automatické zpracování terminologie a problematika českých předložek

IVANA BOZDĚCHOVÁ: O lexikálních kolokacích jazzově laděných

KATEŘINA MARKOVÁ: Paronymie jako typ formální opozice v lexikonu

III. STUDIE Z KORPUSOVÉ LINGVISTIKY

JAN HAJIČ, EVA HAJIČOVÁ, JARMILA PANEVOVÁ A PETR SGALL: Syntaktické anotování textů z Českého národního korpusu

KAREL OLIVA: Úvahy nad teoretickými základy lingvisticky adekvátní disambiguace jazykových korpusů

VLADIMÍR PETKEVIČ: Za češtinu (ne)homonymní, aneb jak odstranit slovnědruhovou a morfologickou homonymii v českých korpusech

JAN KRÁLÍK: Statistické úvahy nad rozsahem korpusu

FRANTIŠEK ŠTÍCHA, VÁCLAVA HOLUBOVÁ: Okazionální slovesné vazby v Českém národním korpusu

F
RANÇOIS ESVAN: Několik poznámek k futuru modálních sloves moci a muset v češtině

JANA KLÍMOVÁ: Několik slov a čísel k víceznačnosti sufixů

MARIE KOPŘIVOVÁ: Malé adjektivní korpusové pozorování

JANA OBROVSKÁ: Co může (a nemůže) prozradit korpus o tzv. kolísání mezi „vzory“ kost a píseň u apelativních feminin

IV. TYPOLOGIE A UNIVERZÁLIE

PETR ČERMÁK: Několik poznámek k typologii španělského substantiva

PATRICE POGNAN: Čínština a západní slovanské jazyky – lze (seriózně) uvažovat o reformě pinyinu?

JAROMÍR TLÁSKAL: K vyjadřování všeobecného lidského konatele (kontrastivní pohled na francouzské on)

MILAN HRDLIČKA: K prezentaci aspektu ve výuce češtiny pro cizince

PETR VAVROUŠEK: Indoevropská etymologie a česká slovní zásoba

V. MANUÁL LEXIKOGRAFIE

JOHN SINCLAIR: To complement the dictionary

ALEŠ KLÉGR: Shoestring lexicography

DAVID SHORT: The Czech, or Bohemian and Moravian, and Slovak contribution to the English of the earth sciences, especially mineralogy

VI. OBECNÁ A SPISOVNÁ ČEŠTINA

NEIL BERMEL: Standard and standardized verb forms in the Czech National Corpus

ZDEŇKA HLADKÁ: Univerbizace – korpusy – slovníky

RENATA BLATNÁ: Víceslovné předložky v Pražském mluveném korpusu